Ilmainen toimitus yli 49,95€ tilauksiin!

TIETOSUOJASELOSTE

R E K I S T E R I - & T I E T O S U O J A S E L O S T E 

Tämä on Royal Beauty Shop henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu [ShopOpened]. Viimeisin muutos 12.2.2021

R E K I S T E R I N P I T Ä J Ä 

Royal Beauty Group Oy
Keskuskatu 10
60100 Seinäjoki

0400452814
info@royalbeautyshop.fi
www.sienna-x.fi
3271635-3


R E K I S T E R I S T Ä  V A S T A A V A  Y H T E Y S H E N K I L Ö

Salla-Maria Priuska
Royal Beauty Shop
info@royalbeautyshop.fi

R E K I S T E R I S T E R I N  N I M I

Royal Beauty Shop asiakasrekisteri

O I K E U S P E R U S T E  & H E N K I L Ö T I E T O J E N  K Ä S I T T E L Y N  T A R K O I T U S 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- Royal Beauty Shop -uutiskirjeen rekisteröityneet tilaajat
- Royal Beauty Shop - verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat
- Royal Beauty Shop - verkkokaupasta tilanneet asiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitos sekä markkinointi.

R E K I S T E R I N  T I E T O S I S Ä L T Ö 

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten
- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköposti
- Tilaustiedot ja tilaushistoria

S Ä Ä N N Ö N M U K A I S E T  T I E T O L Ä H T E E T

Rekisterinpitäjä rekisteröi Royal Beauty Shop -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, joka hän itse ilmoittaa. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

T I E T O J E N  S Ä Ä N N Ö N M U K A I S E T  L U O V U T U K S E T  J A  T I E T O J E N  S I I R T O  E U :N  T A I  E T A :N  U L K O P U O L E L L E 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Uutiskirjeen rekisteritiedot tallennetaan MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) postituspalvelu tilille. Voit lukea tästä linkistä palvelun yksityisyyskätännöstä. Riippuen MailChimp palvelun teknisestä toteutuksesta, voidaan rekisterin tietoja säilyttää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Palvelun tarjoaja MailChimp kuitenkin noudattaa EU:n määräämiä tietoturva asetuksia.

R E K I S T E R I N  S U O J A U K S E N  P E R I A A T T E E T

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

T A R K A S T U S O I K E U S  J A  O I K E U S  V A A T I A  T I E D O N  K O R J A A M I S T A

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

M U U T  H E N K I L Ö T I E T O J E N  K Ä S I T T E L Y Y N  L I I T T Y V Ä T  O I K E U D E T

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.Lahjakortti